História

Symboly obce

Historický pečatný symbol obce Verbovka poznáme podľa odtlačku pečatidla z 18. storočia. Jej kruhopis je čitateľný iba sčasti a znie IPOL YV ARBO (petsetje) 1777, v strede pečatného poľa vidno strapec hrozna, čerieslo, tri klasy a lemeš a tiež text BIRO a letopočet 1777. Vnútorný text je ešte sprevádzaný dvoma hviezdičkami. Symbolika pečate je vcelku jasná - upozorňuje na poľnohospodársky a vinohradnícky charakter obce. Na druhej strane zobrazením pluhových radlíc, klasov a hrozna symbolicky vyjadruje začiatok a koniec poľnohospodárskych prác a v prenesenom slova zmysle tiež každej práce. Navyše motív klasov a hrozna pripomína eucharistickú symboliku tela a krvi Ježiša Krista. No i samotné radlice majú svoju hlbšiu symboliku.

Stačí si očami Vtedajšieho človeka uvedomiť, že v biblickej symbolike sú radlice aj symbolom mieru. Takéto chápanie vychádza z Písma, proroka Izaiáša 2,4, a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: "On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne". Nevieme, či v minulosti, v časoch vojen, vloženie tejto symboliky do pečatí mnohých obcí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma.

Erb, pečať a vlajka
- tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu ako aj vzhľadom na doterajšie sfarbenie obecných symbolov najvhodnejšie toto sfarbenie: radlice strieborné, klasy, hviezdy a strapec hrozna zlaté, štítové pole modré.

Erb obce Vrbovka
- v modrom štíte medzi striebornými obrátenými radlicami - čerieslom a lemešom tri zlaté dvoma povrieslami zviazané klasy, to všetko sprevádzané vľavo zlatým strapcom hrozna na striebornej jednolistej stopke a v horných rohoch štítu zlatými hviezdami.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Vrbovka v heraldických publikáciách ho nebolo potrebné znova upravovať.

Vlajka obce Vrbovka
- pozostáva z deviatich pruhov pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, bielej, modrej, žltej, modrej, bielej, žltej a bielej. Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Vrbovka
- je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VRBOVKA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce Vrbovka
- má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byt' aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Vrbovka
- je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Vrbovka
- predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Vrbovka
- má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná alebo tiež "veľká" koruhva obce Vrbovka
- predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Vrbovka
- má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Voľba jazyka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Odpadové hospodárstvo - Kalendár zvozu odpadu 2024